Kryteria oceny
Określenie kryteriów oceny pracy uczniów 
Poziom wykonanej pracy Podstawowy 1-2 pkt. Pełny 3 pkt. Rozszerzony 4 pkt.
Kategoria  
Zgodność pracy z tematem

Zadana wykonane częściowo,

informacje skopiowane  

metoda kopiuj- wklej

Zadanie wykonane 

poprawnie. W pracy wykorzystano

podane źródła.

Zadanie wykonane poprawnie.

Widac dużą samodzielność

i sprawność uczniów w

korzystaniu z podanych źródeł.

Forma graficzna, 

estetyka,oryginalność

Praca mało estetyczna.

 Nizbyt  ciekawa forma graficzna. 

Praca estetyczna. Dobrze dobrana kolorystyka i czcionka. W pracy wykorzystano ciekawe efekty graficzne, które korespondują z treścią. Wykorzystano opracowane samodzielnie mapiki, infografiki.
Sposób prezentacji ustnej przygotowanych materiałów tekst czytany ze slajdów. Sposób prezentacji mało ciekawy dla słuchaczy Prezentacja materiału poprawna i zrozumiała dla słuchaczy. Właściwy styl prezentacji ( język, strój, mowa ciała). Niezwykle ciekawy dla słuchaczy sposób prezentacji świadczący o znajomości zagadnienia i dobrym przygotowaniu. Umiejętność odpowiedzi na zadawane pytania.
 Ocena współpracy w zespole  Brak lub mała współpraca w grupie o czym świadczy sposób prezenacji materału (oderwane, nie powiązane ze sobą materiały). Mały lub brak kontaktu z nauczycielem.  Dobra współpraca. Częste kontakty lidera z nauczycielem.  Bardzo dobra współpraca. 

 

Ocena Ilość punktów
 celujący  16-15 pkt.
 bardzo dobry   14-13 pkt.
 dobry  12-11 pkt.
 dostateczny  10-9 pkt.
dopuszczający  8-7 pkt.
 niedostateczny  6-0 pkt.